Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД

Данни за "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД

Седалище и адрес на управление в Област Пловдив, Община Пловдив
Град: Пловдив
Пощенски код: 4000
ЕИК: 202536382
Адрес: ул. "Бетовен" № 2

И-мейл: info@novarto.com


Чрез тази Декларация за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашите сайтове и мобилни приложения.

Обща информация

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за личните данни и Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан за краткост Регламентa, както и свързаните с тях актове.

1. ДЕФИНИЦИИ

"Регламент“

- Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие в страните от ЕС.

"Лични данни"

- всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни");

"Обработване"

- всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"Администратор"

- всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

"Съгласие на субекта на данните"

- всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработвани;

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Приоритет на "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД е да действа в съответствие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Съгласно Регламента събираме само необходимите за постигане на целите лични данни; след изпълнение на дадените цели не съхраняваме повече личната информация; винаги се стремим към актуалност и точност на информацията, както и към поддържане на високо ниво на сигурност.

Събраната лична информация следва да се използва за:

 • - идентификация на лицето, предоставило своите данни;
 • - осъществяване на комуникация с лицето;
 • - за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
 • - изпращане на информационен бюлетин.
 • - за да подсигурим по-висока сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни ние използваме криптирана връзка.
 • - за да предоставяме анонимна информация на трети страни (google) повече информация може да намерите тук: Google Privacy & Terms
 • - за да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашия сайт.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Събраните лични данни(име и имейл) са доброволно дадени от субекта чрез попълване на формуляра в сайта ни. В случай на кореспонденция, извършена чрез сайта, информацията, подадена там, също се съхранява. Може да получим информация за вида браузър, който използвате и Вашия IP адрес. Администраторът има право да използва и други технологии за проследяване, като т.нар. „бисквитки“, които също събират информация, свързана с потребителя. Повече за тях може да прочетете в отделната секция "Политика за бисквитките".

4. КОГА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД обработва само и единствено личните данни на лицата, които доброволно, информирано, недвусмислено и конкретно са изразили своето съгласие за това. Това става чрез попълване на нашия онлайн формуляр, който може да намерите на интернет страницата https://shop.hills.beer/. Дружеството не обработва лични данни на лица под 18-годишна възраст. Субектът на данни може по всяко време да оттегли своето съгласие, но това не води до незаконосъобразност на действията, извършени до оттеглянето и основани на валидно дадено съгласие.

5. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Като субект на лични данни, всяко лице има права, които по свое желание може да упражни:

 • Право на достъп - Може да поискате копие на събраните данни, както и да потвърдим дали обработваме данните Ви в съответствие с всички законови условия; Ваше право е да изискате информация относно това какви лични данни съхраняваме, на кого ги предоставяме и т.н.
 • Право на коригиране – В случай, че има неточност в данните, следва те да бъдат актуализирани.
 • Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”) – Имате право данните Ви да бъдат изтрити в случай, че вече не са необходими за указаните по-горе цели; оттеглите съгласието си, въз основа на което са били обработвани; не са били обработвани законосъобразно; упражнили сте законно правото си на възражение. В определени хипотези, съгласно Регламента, Администраторът не е задължен да изтрие данните Ви, а именно: когато това е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; в случай на спазване на правно задължение или за изпълнение на задача от обществен интерес, съобразно законодателството на дадената държава членка .
 • Право на ограничаване – Всеки субект на данни може да поиска от "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД да ограничи използването на личните му данни, когато е оспорена тяхната точност; обработвани са незаконосъобразно, но не желае тяхното изтриване от базата данни; вече не са необходими за изпълнение на поставените цели, но са нужни за установяване, упражняване, защита на правни искове; е възразил срещу използването на данните и очаква проверка.
 • Право на възражение – Субектът на данни може да направи възражение срещу обработването на свързаните с него данни, когато смята, че то надвишава легитимните интереси. Администраторът следва да спре обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания, които са с предимство пред законните права и интереси на субекта и предпоставят обработването.
 • Право на преносимост – Субектът на данни има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор. Това е възможно, ако обработването е основано на съгласие.
 • Право да подадете жалба до надзорен орган – В случай, че данните се обработват незаконосъобразно, имате възможност да подадете жалба до съответния национален надзорен орган за защита на личните данни. "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД призовава първо да се опитаме заедно да решим възникналия проблем в духа на добрата воля, като това не ограничава правото Ви да се свържете със съответната институция.

Може да подадете искане за упражняване на дадено право до нас чрез сайта ни, като за това е необходимо да се идентифицирате (име, фамилия, e-mail адрес). Администраторът ще предостави информация относно предприетите действия в срок от 1 месец от получаване на искането, като при необходимост, този срок може да бъде удължен.

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД съхранява личните Ви данни за срока, който е необходим за изпълнение на конкретно поставените и изложени по-горе цели или за срок, съобразен със законоустановени изисквания. Личните данни, които вече не са ни необходими, ще бъдат своевременно изтрити.

Ако субект на лични данни подаде искане личните му данни да бъдат изтрити, администраторът следва да ги изтрие от базата данни, като се ангажира да няма неправомерно забавяне за това. В случай, че съществува законно основание за удължаване срока на съхранение на личните данни, то лицето ще бъде уведомено за това.

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД няма да изтрие предоставените му лични данни в случай, че те са необходими за висящо съдебно, административно, изпълнително или арбитражно производство.

7. СИГУРНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни приоритет на "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД е да съхранява събраната лична информация съобразно законовите изисквания. Предприемаме и осигуряваме високо ниво на защита на личните данни, като осигуряваме административни и технически мерки на защита срещу неоторизиран достъп, злоупотреба, промяна, разкриване и унищожаване.

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД си запазва правото да прави промени в настоящата Политика за защита на личните данни в съответствие с българското и европейското законодателство. Последващите промени ще бъдат публикувани на интернет страницата ни https://hills.beer/.

8. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

"НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на "НОВАРТО ИНВЕСТ" ООД за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

 • - Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, AdWords, Google Plus): Google Privacy & Terms
 • - Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button, Sign in with Facebook profile и др.) : Facebook Privacy Policy

9. ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

Този сайт съдържа връзки към други сайтове. Ако кликнете върху такава връзка, ще бъдете насочени към съответният сайт. Имайте предвид, че тези външни сайтове не се управляват от нас, поради това Ви съветваме да прегледате Декларацията за поверителност на тези уебсайтове. Нямаме контрол и не поемаме никаква отговорност за съдържанието, декларациите за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Данни за контакт с надзорния орган за защита на личните данни:

 • Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • Телефон: 02 915 3 519
 • e-mail: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg